Klachten

Klachten

All4Kids staat open voor zorgen, ideeën en meningen van de ouders. In het kader van de Wet Kinderopvang is een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Interne klachtenregeling voor ouders

All4Kids doet haar werk met grote zorgvuldigheid. Desondanks kan het voorkomen dat een ouder ontevreden is. Wij hebben daarom een  klachtenregeling opgesteld. Ouders kunnen van deze regeling gebruik maken bij ieder ongenoegen of probleem ten aanzien van de dienstverlening van de organisatie, als hiervoor door de ouder en de direct betrokken medewerker (nog) geen oplossing is gevonden. In de klachtenregeling staat de procedure voor het indienen van een klacht beschreven. Het heeft onze voorkeur dat ouders een klacht eerst bespreken met de direct betrokkene. Wanneer dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan een formele klacht ingediend worden. Een formele klacht moet schriftelijk worden ingediend. Het reglement ligt op onze locatie ter inzage.

Externe klachtenregeling voor ouders

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en bemiddeling bij het klachtenloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.

De interne en externe klachtenregeling wordt op de volgende manieren onder de aandacht gebracht:

  • Tijdens het intakegesprek met de ouders wordt melding gemaakt van de klachtenregeling;
  • Op onze locatie ligt een exemplaar van de klachtenregeling  op een zichtbare plek.

Klachtenverslag

Als professioneel aanbieder van kinderopvang publiceert All4Kids een openbaar verslag van de behandelde klachten over het afgelopen kalenderjaar er wordt een beeld gegeven van de klachten die via de klachtenregeling door ouders in zijn ingediend en op welke wijze deze klachten zijn afgehandeld.